strona główna

tel. +48 62 768 38 38
email: biuro@elektrosys.pl

systemy przeciwpożarowe

Systemy sygnalizacji pożaru

System wykrywania i sygnalizacji pożaru zwany skrótowo SAP jest jednym z najważniejszych systemów bezpieczeństwa w dużych budynkach publicznych. Skutki rozwijającego się w sposób niekontrolowany pożaru prowadzą do bardzo poważnych strat materialnych, mogą być także przyczyną utraty zdrowia lub życia znacznej liczby osób.

Z tego powodu w pewnej klasie obiektów budowlanych (budynkach handlowych lub wystawowych, teatrach, kinach, budynkach służącym celom gastronomicznym, salach widowiskowych i sportowych, szpitalach, domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacyjnych, większych zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych, budynkach zamieszkania zbiorowego, archiwach, muzeach, ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych, centralach telefonicznych, garażach podziemnych, stacjach metra, dworcach i w portach, bankach, bibliotekach) stosowanie systemów SAP jest obowiązkowe. Regulują to odpowiednie przepisy prawne, ustawy i rozporządzenia. Sprzęt stosowany w systemach SAP musi spełniać specyficzne, bardzo wysokie wymagania, określone przez Polską Normę oraz przez zalecenia Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej. Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek urządzeń, nieposiadających stosownych certyfikatów.

Sercem każdego systemu SAP jest centrala alarmowa. Ma ona specyficzną konstrukcję, pozwalającą na podłączenie znacznej liczby czujek wykrywających pożar, a także urządzeń sygnalizacyjnych i sterujących.

Centralka SAP jest urządzeniem mikroprocesorowym, zdolnym do analizy sytuacji w obiekcie objętym pożarem. Wytwarza ona sygnały sterujące, uruchamiające automatyczne urządzenia gaśnicze, klapy oddymiające a także urządzenia sygnalizacyjne. Zasadą jest przekazywanie sygnału alarmowego do lokalnego oddziału Straży Pożarnej.

Istnieje wiele rodzajów czujek pożarowych. Mają one różną budowę i są czułe na różne czynniki. Przykładowo, czujki jonizacyjne reagują na pojawienie się dymu, czujki temperaturowe reagują na wzrost temperatury, liniowe czujki optyczne reagują na zmianę przejrzystości powietrza w obszarze objętym pożarem. Ciągły postęp technologiczny prowadzi do wprowadzania na rynek coraz to doskonalszych czujek pożarowych, pracujących na różnych zasadach. Dążeniem konstruktorów jest stworzenie czujki wykrywającej pożar w możliwie wczesnym jego stadium.

Jak widać, zagadnienia związane z projektowaniem i instalacją systemów SAP są bardzo złożone. Prac tych mogą się podjąć jedynie osoby o wysokich kwalifikacjach, posiadające odpowiednie uprawnienia.

Projektując i instalując SAP bazujemy na markowym sprzęcie, produkowanym przez takie firmy jak Polon-Alfa , BOSCH. Oprócz sprzętu pochodzącego od wymienionych firm, jesteśmy w stanie dostarczyć i zainstalować systemy innych, dostępnych na rynku producentów.

Systemy oddymiania pożarowego

System oddymiania jest elementem systemu alarmu pożarowego SAP. W jego skład wchodzi centralka sterująca oraz zespól siłowników i klap oddymiających, umieszczonych w górnej części budynku. Funkcją systemu oddymiania jest usuniecie dymu oraz gorącego powietrza powstającego podczas pożaru, gromadzącego się w części stropowej budynku.

W niektórych systemach oddymiających wykorzystywane są dodatkowo mechaniczne urządzenia nawiewowe i wyciągowe, uruchamiane w przypadku alarmu pożarowego. Szybkie usunięcie dymu ma na celu umożliwienie sprawnej ewakuacji ludzi z zagrożonej strefy, ułatwia też prowadzenie akcji gaśniczej.

Systemy oddymiania mogą być wykorzystywane do wentylacji i przewietrzania budynków. W tym celu na klatkach schodowych instalowane są przyciski, pozwalające na ręczne sterowanie położeniem klap oddymiających i pracą wyciagów.

Elementem wspomagającym system oddymiania jest centralka pogodowa, analizująca warunki atmosferyczne, panujące na zewnątrz budynku. Centralka ta powoduje automatyczne zamkniecie klap podczas ulewnego deszczu, przez co eliminuje się niebezpieczeństwo przypadkowego zalania budynku wodą deszczową.

W każdej sytuacji sygnały alarmowe z centrali SAP mają priorytet nad ustawieniami ręcznymi. W przypadku pożaru klapy otwierają się niezależnie od stanu przycisków ręcznych oraz działania centralki pogodowej, zgodnie z decyzjami podejmowanymi przez centralkę SAP.

Jak widać, stopień komplikacji systemów oddymiania jest na tyle duży, że ich realizacji mogą się podjąć tylko osoby dysponujące odpowiednią wiedzą i wysokimi kwalifikacjami.

Projektując i instalując systemy oddymiania bazujemy na markowym sprzęcie, produkowanym przez takie firmy jak Mercor, D+H. Dostarczamy szczegółową dokumentację techniczną zainstalowanych systemów, co jest niezmiernie istotne w przypadku ich późniejszej konserwacji czy modernizacji.

Firma Elektrosys s.c. oferuje Państwu swoją pomoc na każdym etapie realizacji systemu SAP, począwszy od wstępnej analizy sytuacji, poprzez tworzenie koncepcji, etap projektowania ,kompletacji sprzętu, instalacji i uruchomienia systemu, a także jego eksploatacji i konserwacji. Podejmujemy się także konserwacji istniejących już systemów.

Nasi pracownicy dysponują zarówno odpowiednią wiedzą jak i wymaganymi w branży bezpieczeństwa uprawnieniami.

Posiadamy rozbudowane zaplecze sprzętowe i transportowe.

Bez obawy możecie Państwo na nas polegać. Zapraszamy do współpracy. 

Ostatnie realizacje